ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเอง
 
 
 
 
  Untitled Document

สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00น. - 16.30น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์

 
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
  
 

    ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ >>อ่านทั้งหมด<<
  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 5 ฐาน [14 พ.ย. 2557]  อ่าน : [0]
  คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ [10 พ.ย. 2557] อ่าน : [3]
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 33 [23 ก.ย. 2557] อ่าน : [15]
  ประชาสัมพันธ์การนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [16 ก.ย. 2557] อ่าน : [23]
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw-Hill [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [43]
  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) [21 เม.ย. 2557] อ่าน : [43]
  คู่มืองานประกันคุณภาพ ปี 2556 [17 มี.ค. 2557] อ่าน : [36]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 [02 ธ.ค. 2556] อ่าน : [55]
  แบบฟอร์มขอใช้รถส่วนราชการ สำนักวิทยบริการ [22 พ.ย. 2556]  อ่าน : [47]
  รานงานผลการประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม [01 ส.ค. 2556] อ่าน : [97]

  
กิจกรรมสำนักวิทยบริการ               >>ดูทั้งหมด<<
โครงการบริการวิชาการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือตรวจสอบ Cacti แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาาเขต 22
27 มิ.ย. 2557
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
19 มิ.ย. 2557
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ
27 ม.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องสมุด
28 ม.ค. 2557

 
    แนะนำวารสารใหม่
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
  ปีที่ : 22
  ฉบับที่ : 39
 •     
  ชื่อวารสาร : Journal of Management Sciences
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2557
  ปีที่ : 31
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : JC Journal
  รายละเอียด : วารสารวิชาการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 4 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557
  ปีที่ : 4
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : อสท
  รายละเอียด : สาระน่ารู้เกี่ยวการท่องเที่ยว ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤศจิกายน 2557
  ปีที่ : 55
  ฉบับที่ : 4
 •     
  ชื่อวารสาร : บ้านและสวน
  รายละเอียด : สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านและการจัดสวน ครอบคลุมเกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งบ้านกับสวน ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆรอบๆบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดความรู้ในความเคลื่อนไหวของกระแสการตกแต่งบ้านจนถึงแนวโน้มการออกแบบที่ครอบคลุมไปถึงไลฟ์สไตล์ งานอดิเรกหรือแม้กระทั่งงานศิลปะ
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤศจิกายน 2557
  ปีที่ : 39
  ฉบับที่ : 459
 •     
  ชื่อวารสาร : เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิก
  รายละเอียด : สาระน่ารู้ด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : พฤศจิกายน 2557
  ปีที่ : 14
  ฉบับที่ : 160
 •     
  ชื่อวารสาร : ขวัญเรือน
  รายละเอียด : นิตยสารรายปักษ์ เพื่อสาระและความบันเทิงสำหรับผู้หญิงและครอบครัว
  ข้อมูลวารสาร : รายปักษ์
  ฉบับประจำวันที่ : 1-15 พฤศจิกายน 2557
  ปีที่ : 46
  ฉบับที่ : 1031
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารศิลปวัฒนธรรม
  รายละเอียด : วารสารศิลปวัฒนธรรม เป็นวารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วรรณคดี วรรณกรรม ในยุคสมัยต่างๆ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ของนักวิชาการ ผู้อ่านและบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : ตุลาคม 2557
  ปีที่ : 35
  ฉบับที่ : 12
 •     
  ชื่อวารสาร : MICRO COMPUTER
  รายละเอียด : นิตยสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรทุกระดับ
  ข้อมูลวารสาร : รายเดือน
  ฉบับประจำวันที่ : OCTOBER 2014
  ปีที่ : 32
  ฉบับที่ : 351
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการคุณธรรมความดี
  รายละเอียด : วารสารวิชาการคุณธรรมความดี เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย ด้านคุณธรรมความดีให้แพร่หลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งมี วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยการควบคมคุณภาพบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน 2557
  ปีที่ : 3
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
  รายละเอียด : วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร (RMUTP RESEARCH JOURNAL) เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre, TCI Centre) โดยผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI และจะได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป และได้รับการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการภายในประเทศ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : กันยายน 2557
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 2
 •     
  ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาการจัดการ Journal of Management Sciences
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ข้อมูลวารสาร : ราย 6 เดือน
  ฉบับประจำวันที่ : มกราคม-มิถุนายน 2557
  ปีที่ : 31
  ฉบับที่ : 1
 •     
  ชื่อวารสาร : วิทยาการสถาปัตย์
  รายละเอียด : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านสถาปัตยกรรม
  ข้อมูลวารสาร : รายปี
  ฉบับประจำวันที่ :
  ปีที่ :
  ฉบับที่ : 1/2550
  
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดให้บริการ
          จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
          เสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30น.-16.30น.
    งดบริการทุกอย่างก่อนปิดทำการ 15 นาที

Academic Resource Center
          Mon.- Fri. 08.30 am - 04.30 pm
          Sat.- Sun. 08.30 am - 04.30 pm
    All services not available 15 minutes before library closed

ลิงค์ต่างๆ 

 
Copyright 2012 Academic Resource Center Nakhon Phanom University
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 167 ม.8 บ.เนินสะอาด ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
Tel : (042)503625 - 26, Ext .41,42 Fax : (042)587285
E-Mail : arc@npu.ac.th
พัฒนาโดย : นายสุรักษ์ สิมคาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม Email : surak@npu.ac.th
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 2413 คน    เริ่มนับ 1 ม.ค. 2556